Kết quả thi huấn luyện kỹ năng K37 UEH – Tuần sinh hoạt công dân năm 2014

Dưới đây là kết quả thi huấn luyện kỹ năng K37 UEH – Tuần sinh hoạt công dân năm 2014.

Sinh viên tải kết quả thi bằng cách nhấn vào biểu tượng dưới đây: 

Nguồn: www.ctct.ueh.edu.vn


-->
Len dau trang