Thông báo Lịch Đăng ký học phần UEH – Học kỳ đầu – Năm 2015

Tải Lịch Đăng ký học phần UEH – Học kỳ đầu – Năm 2015 

Tải Thời khóa biểu dự kiến Khóa 37, 38, 39, 40 UEH – Học kỳ đầu – Năm 2015 

Tải Thời khóa biểu dự kiến Khóa 37, 38, 39, 40 CLC UEH – Học kỳ đầu – Năm 2015 

Một số lưu ý quan trọng:

–       Khóa 12-VB2CQ và khóa 16-LTĐH hết thời gian đào tạo năm 2014 (không còn đăng ký trong đợt này);

–       Khóa 13-VB2CQ và khóa 17-LTĐH hết thời gian đào tạo tháng 12/2015;

–       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (thông báo bên dưới);

–       Sinh viên không được đăng ký học phần có điểm X; Điểm X là học phần chưa thi hoặc chưa nhận được điểm thi;

–       Sinh viên đăng ký học cải thiện, điểm cũ sẽ bị xóa;

–     Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức (ngày 25/12/2014) để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng;

–       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

–       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm ) điểm.

–       Phụ trách đăng ký học phần:

o   Đại học chính quy: Cô Thảo – Email: thaonp@ueh.edu.vn – Điện thoại: 38230082 Ext.133

o   Liên thông đại học: thầy Tấn – Email: tan@ueh.edu.vn – Điện thoại 38230082Ext.131 

o   Văn bằng hai chính quy: cô Xuân Tâm – Điện thoại 38230082Ext.132 – Email: xuantam86@ueh.edu.vn

o   Bộ phận quản lý sinh viên: giải quyết các vấn đề liên quan đến mật khẩu đăng nhập, bảo lưu, xác nhận vay vốn, … thầy Trung – Điện thoại 38230082 Ext.153 – Email: trungvt@ueh.edu.vn hoặc thầy Thạch – Điện thoại 38230082 Ext.151 – Email: thachnh@ueh.edu.vn

o   Bộ phận quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

§  Đại học chính quy: thầy Sơn – Điện thoại 38230082Ext.122 – Email: nhson@ueh.edu.vn

§  Liên thông đại học: thầy Tài – Điện thoại 38230082Ext.123 – Email: ductaiqldt@ueh.edu.vn

§  Văn bằng hai chính quy: cô Lan – Điện thoại 38230082 Ext.121 – Email: ntlan@ueh.edu.vn

Nguồn: http://online.ueh.edu.vn


-->
Len dau trang